Prisma urbà
Cartera de serveis
Mostra de projectes

Què fem?

Oferim solucions creatives i especialitzades per a la millora de dinàmiques socio-urbanes a través d'una perspectiva integral, col·laborativa i centrada als barris, districtes i ciutats com a espai de referència.

Treballem per a la superació de les fronteres invisibles existents a nivell sectorial, institucional i social, generem sinèrgies aprofitant el factor de proximitat.

Anomenem "polítiques urbanes" a la trobada intersectorial, social i institucional per aconseguir un desenvolupament territorial sostenible i multiplicador d'oportunitats.

Ens centrem en l'anàlisi i gestió de polítiques urbanes des de quatre dimensions fonamentals: la millora de la governança, la renovació física dels espais públics, el dinamisme econòmic i la inclusió social. Quatre aspectes essencials per a un projecte comú.

En què podem ajudar especialment?

En introduir la perspectiva social als processos de desenvolupament urbà i de gestió de les ciutats.

En gestionar de manera col·laborativa i transversal per integrar diferents visions (sectorials, administració multinivell, agents públics i privats), treballant des dels espais de proximitat.

En "desencallar" problemàtiques "enquistades" (socials, econòmiques i físiques) en espais urbans concrets, a través de processos d'intermediació.

En generar dinàmiques noves i positives relacionades amb espais físics delimitats, facilitant la creació i posada en marxa de projectes estratègics.

En millorar els sistemes de gestió de projectes en les ciutats, districtes, barris; creant estructures de seguiment i processos adaptats a escala.

En avaluar de manera consensuada i constructiva els projectes urbans i establir les bases de la cultura avaluadora.

Cap a on ens volem dirigir?

Volem contribuir al desenvolupament de ciutats resilients, capaces d'adaptar-se als canvis més adversos des de la creativitat col·lectiva, l'esperit crític, la capacitat organitzativa, els recursos endògens i el grau de consolidació de xarxes que hagi aconseguit construir. Ciutats més obertes, però també més autònomes (menys dependents).

Volem contribuir a la sostenibilitat i responsabilitat dels bens comuns, facilitant processos de gestió més transparents, amb capacitat d'avaluar la idoneïtat de les decisions preses i la qualitat de la gestió realitzada.

I volem anar una mica més enllà: fomentar la visió transversal i col·laborativa des de les institucions i organitzacions de la ciutat, disminuint la segmentació i compartimentació excessiva de les estructures de gestió.

Volem fomentar la significació positiva de l'espai, el sentit de pertinença com a símbol de democràcia, inclusió social i dinamisme socioeconòmic, que animin a la gent a quedar-se als llocs, sentir-se part i implicada en el seu desenvolupament, canvi, redefinició.

Volem enfortir la capacitat productiva dels seus habitants, recolzant la producció social de l'hàbitat i el desenvolupament d'activitats econòmiques solidàries, sostenibles i arrelades al territori.

I, en definitiva, volem aprofundir en la imaginabilitat de les ciutats, en l'aspecte més creatiu i regeneratiu dels llocs de proximitat, a través de processos de desenvolupament col·laboratius, singulars i clarament definits, que potenciïn l'atractiu del lloc per aquelles persones que l'habiten i aquelles que el visiten.

Què creiem que és molt important?

El sentit de retroalimentació: Jan Gehl deia en el seu llibre La humanització de l'espai urbà, que a les ciutats "Passa alguna cosa perquè passa alguna cosa perquè passa alguna cosa". Trobar els desencadenants apropiats per a cada territori i generar enllaços entre ells ens sembla una excel·lent forma de re-generar.

La relació entre les persones: com a base de l'organització social, de la innovació social, del desenvolupament territorial. La singularitat de les ciutats resideix en les persones que l'habiten i en la seva capacitat d'organització, creativitat col·lectiva, resistència davant l'adversitat, regeneració positiva i recursos capaces de generar.

L'esperit crític i el pensament creatiu: deia Albert Einstein que un problema no es pot resoldre amb la mateixa lògica amb la que es va generar, creiem profundament en el sentit lúdic i en el grau de compromís que desprèn aquesta idea.

La transversalitat, la integralidad: el coneixement des de diferents disciplines, la interrelació entre allò social, econòmic, educatiu, cultural, ecològic i físic; el diàleg entre agents amb diferents posicionaments inicials; la trobada entre professionals d'una mateixa organització segmentada per departaments... tot això per tal d'aconseguir un projecte comú.

L'honestedat i l'autonomia: segons creiem, la base de la integritat, de la confiança i de la vocació.

L'orientació al canvi: la pregunta "en què podem contribuir amb la nostra feina?" ve sempre presidida d'una necessitat de canvi en sentit positiu.

L'aprofundiment en el coneixement: és a dir, la conjunció de l'escolta activa, la lectura permanent i la capacitat analítica.

Quines temàtiques tractem?

La ciutat governada

Serveis de suport a la presa de decisions i a la millora de la gestió

 • Facilitació en la gestió de xarxes de col·laboració intersectorial, multinivell.
 • Processos de consulta i participació de la ciutadania.
 • Gestió de projectes de caràcter interdepartamental i plans de transversalitat interna.
 • Estudis de viabilitat de projectes.
 • Disseny i gestió d'indicadors per al seguiment / impacte de projectes.
 • Disseny i seguiment d'indicadors de gestió d'instal·lacions municipals.
 • Avaluació de projectes socials locals.
 • Avaluació de serveis.
 • Medició d'impacte associat a noves instal·lacions o serveis urbans.
 • Elaboració d'informes de seguiment, memòries i coordinació de projectes editorials.
 • Elaboració de guies i manuals de bones pràctiques.
 • Recerca de cofinançament i presentació de subvencions.
 • Capacitació del personal tècnic.

La ciutat dinàmica, creativa

Serveis destinats a la renovació física i el desenvolupament econòmic sostenible

 • Creació i/o modernització de mercats municipals.
 • Dinamització de nous pols d'atractivitat econòmica i cultura: creació i/o modernització fires i mercats no sedentaris.
 • Estudis de necessitats de dotació comercial urbana.
 • Estudis, planificació i gestió d'intervencions integrals de barris.
 • Dinamització d'espais d'ús temporal.
 • Planificació i millora d'equipaments socio-educatius.
 • Estudis associats a la rehabilitació d'habitatge i renovació d'espais públics.
 • Promoció d'ecobarris.
 • Recolzament a la creació d'empreniments socials.
 • Dinamizació de l'esperit emprenedor en escoles i instituts.
 • Potenciació de xarxes col·laboratives per a la generació de noves dinàmiques urbanes (entre sector institucional, cultural, educatiu, social i econòmic).
 • Estudis de percepció i imatge de la ciutat.

La ciutat habitada, inclusiva

Serveis destinats a la inclusió social i la dinamització comunitària

 • Diagnòstics per a la intervenció social centrats en diferents col·lectius:
  • - Estudis de gènere
  • - Gent gran
  • - Infància
  • - Joventut
  • - Persones amb alguna discapacitat
  • - Immigrants
  • - Persones en risc d'exclusió social.
 • Plans d'inclusió social.
 • Plans educatius de ciutat o entorn.
 • Creació de projectes d'aprenentatge-servei.
 • Diagnòstics escolars per a la inclusió social.
 • Estudis de salut i qualitat de vida a escala de barri, districte o municipi.
 • Estudis de xarxes (sociogrames) i promoció del capital social.
 • Processos de diagnòstic comunitari.
 • Dinamització de projectes i xarxes en el marc de Plans comunitaris.

Diagnostiquem

 • L'estat de partida d'una situació donada abans de començar un projecte.
 • L'estat d'un projecte en un moment determinat.
 • Les possibilitats d'avaluació d'un projecte (avaluabilitat).

El diagnòstic tracta d'aproximar-se a una realitat a través d'una "fotografia" realitzada en un moment donat, i les formes d'aproximació són variades, com per exemple:

 • Necessitats socials específiques
 • Demandes socials i institucionals
 • Actors implicats o possiblement interessats
 • Posicionament i percepcions dels actors
 • Conflictes latents o manifestos
 • Intensitat de xarxes establertes
 • Aprenentatges ja efectuats
 • Resultats obtinguts
 • Recursos disponibles
 • Espais físics utilitzats o afectats
 • Normativa
 • Altres condicionaments percebuts
 • Processos existents
 • Informació secundària acumulada...

Les possibilitats d'avaluació d'un projecte es deriven de la resposta a diferents preguntes clau, com poden ser:

 • Què pot aportar l'avaluació a aquesta intervenció? Existeix voluntat per portar-la a terme?
 • Existeixen dades que puguin respondre a les preguntes d'avaluació?
 • Es tracta del moment apropiat per realitzar l'estudi d'avaluació?
 • Existeixen recursos suficients?
 • Quins elements de la intervenció haurien de ser considerats?
 • Quins elements de la intervenció pública necessiten millorar-se per a què aquesta sigui avaluable?

Investiguem

Nosaltres intervenim especialment en investigació sociològica aplicada, relacionada amb temàtiques socio-urbanes. Es tracta de conèixer alguna realitat en profunditat amb l'objectiu de trobar vies de millora, canvi i/o desenvolupament.

Les investigacions que realitzem indaguen sobretot en:

 • Les causes i retroalimentació d'un problema.
 • La percepció d'aspectes relacionats amb la ciutat.
 • El contrast o verificació d'una realitat percebuda.
 • L'impacte d'una situació en un moment donat.
 • La magnitud o possibles implicacions en un futur proper.

Ens dediquem especialment als següents tipus d'investigacions:

 • Investigació qualitativa/quantitativa
 • Investigació de casos
 • Investigació-acció-participativa

Planifiquem

L'orientació que donem a la planificació és molt pràctica i estratègica. La planificació és el resultat del diàleg entre la innovació, la conveniència, les possibilitats, les voluntats i en definitiva, l'ajust precís a cada realitat percebuda de manera integral.

La planificació està clarament orientada a l'acció i vinculada al territori. L'aportació per la nostra part es basa en l'aplicació de metodologies, l'aportació de coneixement d'altres realitats similars que estimulin la imaginació o alertin sobre possibles equivocacions i, sobretot, en l'articulació del diàleg i el consens per generar estratègies sòlides, aplicables, singulars i amb capacitat transformadora.

Formem

La formació se centra en aspectes metodològics vinculats a la nostra feina i també a diferents àrees temàtiques en les que treballem.

Entre les metodologies, destaquem:

 • Tècniques qualitatives d'investigació.
 • Realització i anàlisis d'enquestes.
 • Processos participatius associats a temàtiques urbanes.
 • Elaboració de sociogrames.
 • Creació de processos d'autoavaluació en les organitzacions.
 • Creació d'indicadors de seguiment de projectes i serveis.

Les experiències formatives en àrees temàtiques són variades entorn a la gestió de la ciutat, i adaptades a les demandes de cada interlocutor.

Assessorem

L'assessoria és un procés que desenvolupem al llarg de tota la nostra feina, en els temes que coneixem. Es realitza a través de l'aportació d'altres experiències i de metodologia aplicable a la resolució de dificultats o a la gestió del canvi. Es tracta d'acompanyar al llarg dels processos de presa de decisions.

Creiem que el millor assessorament es fa a través de l'escolta activa, el coneixement actualitzat i la vinculació al territori.

Donem suport

En ocasions, les necessitats de consultoria externa es refereixen a operacions molt concretes que no arriben a resoldre's internament per qüestions de disponibilitat de temps. Ens referim, per exemple, a tasques com:

 • Gestió de subvencions.
 • Redacció de projectes, plecs de condicions...
 • Manuals de recollida de bones pràctiques.
 • Elaboració de mapes de recursos o cartes de serveis.
 • Memòries i altres àrees de comunicació editorial.
 • Articulació de processos censals.
 • Recollida d'experiències sobre algun tema concret en altres territoris.
 • Actualització i millora d'informació.

Gestionem

La gestió és un pas més en el suport. Es tracta de processos de coordinació de projectes concrets, a menor o major escala. Alguns exemples temàtics són:

 • Coordinació de projectes en l'àmbit de la renovació urbana.
 • Processos de negociació o resolució de conflictes.
 • Coordinació de xarxes de diferents agents entorn a un projecte o programa.
 • Gestió de processos de comunicació interna (transversalitat).
 • Coordinació i dinamització de reunions, consells consultius, espais participatius, etc.
 • Gestió d'indicadors.

Avaluem

L'avaluació està destinada especialment a l'aprenentatge col·lectiu i suposa una excel·lent manera de millorar l'eficiència i l'eficàcia dels projectes, així com la implicació i la reflexió de les persones implicades en ells.

Ens agrada fer-lo de manera col·laborativa i establir les bases metodològiques per l'autonomia posterior en l'anàlisi i seguiment dels projectes avaluats.

Les avaluacions que realitzem són:

 • Estudis d'avaluabilitat
 • Assessorament en el tractament d'informació per a posteriors avaluacions
 • Avaluacions ex ante o de disseny de projectes (bases de plantejament lògic)
 • Avaluacions de necessitats socials
 • Avaluació d'implementació (durant el desenvolupament del projecte)
 • Avaluació d'impacte

Passa el mouse pels punts del mapa per visualitzar una mostra dels nostres projectes

Indicadors
d'instal·lacions
municipals

Elaboració i anàlisi dels indicadors de gestió de les instal·lacions esportives municipals (Institut d'Esports Municipal de Barcelona).

Projecte portat a terme des de l'any 2008 per realitzar el seguiment d'indicadors de gestió de les més de 45 instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Barcelona. L'informe compte amb més de 100 indicadors analitzats de forma comparativa, amb valors mitjans de ciutat i categories d'instal·lacions.

Plans
d'ocupació

Col·laboracions amb l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques i Socials (IVALUA): Avaluació dels Plans d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Informe qualitatiu de l'avaluació dels Plans d'Ocupació de la Generalitat de Cataluña. Elaboració d'entrevistes semiestructurades a serveis territorials, oficines d'ocupació i entitats beneficiàries. Document d'anàlisi de resultats i propostes.

Plans Educatius
d'Entorn

Col·laboracions amb l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques i Socials (IVALUA): Avaluació dels Plans Educatius d'Entorn.

Informe qualitatiu de l'avaluació dels Plans Educatius d'Entorn de la Generalitat de Catalunya. Elaboració d'entrevistes semiestructurades a diferents nivells de gestió pública del projecte i a entitats beneficiàries. Document breu d'anàlisi de resultats i propostes.

Plans de
Formació

Col·laboracions amb l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques i Socials (IVALUA): Avaluació de Plans de Formació Ocupacional per a joves de 16 a 21 anys.

Disseny metodològic, elaboració de qüestionaris, realització d'entrevistes qualitatives semiestructurades i document final d'anàlisi de resultats i propostes d'actuació.

Avaluació
Consell
d'immigrants

Avaluació del Consell d’Immigrants de Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Avaluació realitzada en dos fases: una als pocs mesos de conformació del Consell, amb entrevistes a totes les entitats participants del òrgan, per detectar expectatives i altres consideracions de partida, i una posterior, al cap d’un any, per avaluar els resultats després d’un període de funcionament. Estudi realitzat amb la coordinació del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Reforma Mercat
Sant Adrià de Besòs

Estudi de viabilitat de reforma del Mercat Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Estudi de diagnòstic, elaboració d'estratègies i mesures del mercat del municipi. Posada en marxa i coordinació de canals de comunicació entre les institucions locals i paradistes afectats en la reforma.

Gestió integral
reforma de
Mercat Municipal

Gestió integral del projecte de reforma del Mercat de Sant Adrià de Besòs

Entre altres funcions, coordinació de processos de negociació permanents entre paradistes, entitats locals, arquitectes, empreses externes interessades en la gestió del supermercat i pàrquing; gestió de la comunicació interna del projecte; elaboració de documents i assessorament a instàncies municipals en diferents temes relacionats amb la reforma integral de mercats.

Reforma Mercat
Municipal a Argentona

Estudis de creació d'un Mercat Municipal en Argentona.

Realització de diagnòstic i pla estratègic per a la creació d'un mercat municipal a Argentona. Elaboració posterior d'un document específic de gestió de "full de ruta" per planificar les accions i realitzar un correcte seguiment i avaluació del projecte.

Reforma mercats
La Roca del Vallès

Estudi de reforma dels mercats no sedentaris de La Roca del Vallès.

Anàlisi de les condicions que regeixen els mercats no sedentaris del municipi i les seves possibilitats de modernització. Estudi, entre altres coses, de la conveniència de canvi de dia de mercat i propostes d'actuació per a cadascun dels tres mercats.

Estudi associacions
comerç urbà

Estudi d'estat i grau de modernització de les associacions d'empresaris del comerç urbà, Diputació de Barcelona

Anàlisi estadístic de dades realitzada a partir d'una enquesta prèvia sobre la realitat del comerç urbà, destinades tant a les associacions de comerciants com a les instàncies municipals. Elaboració de categories d'associacions segons el seu grau de dinamisme i impacte en el comerç urbà.

Sector logístic
de Barcelona

Informe sobre el sector logístic de la ciutat de Barcelona realitzat per a l'Associació del Pla Estr

Amb motiu de la jornada tècnica "La logística, sector estratègic per a l'economia global", es va realitzar una publicació de reflexió a la Col·lecció Prospectiva de l'associació. En el document s'analitzen temes com el paper de la logística en el desenvolupament econòmic, alguns casos pràctics i l'estratègia del port de Barcelona.

Curs Investigació
qualitativa

Docent al seminari "Investigació qualitativa en salut i Avaluació dels Serveis Sanitaris", realitzat per la Direcció d'Atenció Primària Costa Ponent de Barcelona, en col·laboració amb l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

El seminari es va centrar en les tècniques qualitatives utilitzades per la investigació i avaluació en salut pública. L'aportació de Prisma Urbà es va basar en l'explicació de tècniques participatives per a la investigació i l'avaluació de projectes i programes.

Projecte europeu URBANA

Elaboració de la memòria del projecte europeu URBANA per al municipi de San Juan de Aznalfarache (Se

Projecte de regeneració socioeconòmica i física del barri Nuestra Señora de Loreto del municipi de San Juan de Aznalfarache. Inclou la descripció de la situació de partida o diagnòstic, les propostes d'actuació, la justificació dels requisits complementaris i l'elaboració del pla d'execució del projecte.

Censos de
mercats i fires

Realització i actualitzacions dels censos de mercats no sedentaris i de fires de la província de Bar

Recopilació exhaustiva d'informació a través d'enquestes telefòniques a responsables tècnics dels ajuntaments de la província de Barcelona. Informació completa sobre oferta comercial i gestió dels mercats i fires municipals.

Tallers participatius
de Torre Baró

Realització de tallers participatius en el barri barcelonès de Torre Baró

Es tractava de canalitzar demandes socials i establir un nou canal de comunicació entre els ciutadans, en col·laboració amb l'associació VEGGA i en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari.

Estudi de
necessitats
socials Anoia

Estudi de necessitats socials a la comarca de l'Anoia (Barcelona).

Per a la posterior rehabilitació i utilització social d'un poble abandonat anomenat Vilamajor. Encàrrec de la Fundación Maria Àngels Caterineu, propietària del poble medieval. També es va realitzar una assessoria tècnica per a la reorientació d'objectius socials i estratègies futures de l'organització.

Projecte La Nostra
Escola

Conceptualització del projecte telemàtic La Nostra Escola

Conceptualització d'un portal educatiu destinat a les escoles, amb eines pedagògiques innovadores, per reforçar la participació i implicació de tots els agents de la comunitat educativa en la gestió escolar.

Projecte "Caminar,
conduir, conviure"

Realització del projecte educatiu "Caminar, conduir, conviure".

Basat en el material de la catedràtica Maria Jesús Buxó anomenat "Risc, seguretat vial i cultura cívica". El material es va distribuir per 4 comunitats autònomes d'Espanya i va ser patrocinat per la Fundación Winterthur.

Estat i el Tercer
Sector

Estudi d'investigació sobre la relació entre l'Estat i el Tercer Sector en la provisió de serveis a la ciutadania

En el marc de la Unión Europea i sota la coordinació del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. L'estudi se centra en la verificació/qüestionament de deu dilemes teòrics relacionats amb aquesta relació en la provisió de serveis.